جان جهان

تصنیف نوا
شعر: مولوی
آهنگ: پرویز مشکاتیان
آلبوم: نوا (مرکب خوانی)
جان جهان دوش کجا بوده‌ای  
جان جهان دوش کجا بوده‌ای نی غلطم در دل ما بوده‌ای
آه که من دوش چه سان بوده‌ام  
آه که من دوش چه سان بوده‌ام آه که تو دوش که را بوده‌ای
  آه که تو دوش که را بوده‌ای
رشک برم کاش قبا بودمی چون که در آغوش قبا بوده‌ای
رشک برم کاش قبا بودمی چون که در آغوش قبا بوده‌ای
زهره ندارم که بگویم تو را  
زهره ندارم که بگویم تو را بی من بیچاره کجا بوده‌ای
آینه‌ای رنگ تو عکس کسیست  
آینه‌ای رنگ تو عکس کسیست تو ز همه رنگ جدا بوده‌ای
  تو ز همه رنگ جدا بوده‌ای
آینه‌ای رنگ تو عکس کسیست تو ز همه رنگ جدا بوده‌ای
  تو ز همه رنگ جدا بوده‌ای
رنگ رخ خوب تو آخر گواست  
رنگ رخ خوب تو آخر گواست در حرم، در حرم،       
  در حرم لطف خدا بوده‌ای