اگر از یك پوشه زیاد استفاده می كنید و دوست دارید سریعتر به آن دسترسی داشته باشید با روش می توانید این پوشه را به صورت یك درایو در آورده و در My computer آن را ببندید و استفاده كنید.

 

در پنجره Run   دستور Cmd را بنویسید و روی Ok كلیك كنید تا وارد صفحه داس ویندوز شوید .در این پنجره عبارت مقابل را بنویسید.

نام درایو و مسر و نام پوشه و نام درایو جدید sudt.

مثلا اگر می خواهید پو شه ای به نام Caspian.pardisblo.com كه در داریو D قرار دارد را درایو M فرض كنید فرمان زیر را وارد كنید:

Subst  D:/ Caspian.pardisblo.com

فقط یادتان باشد نام درایو جدید مورد نظر با نام درایو های My computer یكی نباشد.

دستو فوق یكی از دستورات داس می باشد كه قدیمی ترها حتما خاطرات خوشی با آن داشته اند.جهت پاك كردن درایو های مجازی كه از این طریق ایجاد می شوند می توان از دستور زیر استفاده كرد:

Subst نام درایو:/d

 

Bookmark and Share