عکس های زیر را فارس از نمایشگاه نیروی انتظامی منتشر کرده است.

پرسنل زن و مرد ناجا مشغول اجرای حرکات رزمی هستند.