این تصویر با داده های جوی ساز انعکاس سنج مادون قرمز (AIRS) در تاریخ های ماهواره ای ناسا ورزشهای آبی در طول یدلایمخیرات 2009 ژوئیه به دست آورد ساخته شده است.  تصویر را نشان می دهد الگوها در مقیاس بزرگ از غلظت دی اکسید کربن است که در اطراف زمین هستند که توسط گردش عمومی جو منتقل کردند. آبی تیره مربوط به غلظت 382 قسمت در میلیون و قرمز تیره مربوط به غلظت حدود 390 قسمت در میلیون نفر است.

 نیمکره شمالی در اواسط عرض تند باد به طور موثر در شمال مجموعه محدود از دی اکسید کربن افزایش.  کمربند از دی اکسید کربن افزایش girdles جهان در نیمکره جنوبی ، به دنبال جریان منطقهای از نیمکره جنوبی اواسط عرض تند باد. . این کمربند از دی اکسید کربن توسط فعالیت های پیدایش حیات در جنوب امریکا (تغذیه دی اکسید کربن است را در داخل جو از طریق تنفس و تجزیه از پوشش گیاهی منتشر شد) ، آتش سوزی جنگل ها در هر دو جنوبی امریکا و آفریقای مرکزی ، و خوشه از گیاهان تبدیل کردن بگاز در آفریقای جنوبی و قدرت گیاهان نسل در جنوب شرقی استرالیا می باشد.

 ابزار AIRS مگسها در ماهواره ناسا ورزشهای آبی است و توسط آزمایشگاه پیشرانش جت ، پاسادنا ، کالیفرنیا ، تحت قرارداد ناسا اداره می شود. . بخش JPL از موسسه فناوری کالیفرنیا در پاسادنا است.

Bookmark and Share