. گریس تخمین تغییرات در توده یخ قطب جنوب است ، سانتی متر در اندازه گیری تغییرات ارتفاع آب معادل آن در سال است.  مطالعه تایید تخمین قبلی از دست رفتن توده یخی در غرب قطب جنوب ، بلکه در بر داشت از دست رفتن توده یخی در قطب جنوب شرق ، در وهله اول در مناطق ساحلی (به تصویر کشیده در نور آبی).  تصویر های اعتباری : دانشگاه تگزاس در آستین برای مرکز تحقیقات فضایی
با استفاده از داده های اندازه گیری از گرانش ناسا / آلمانی هوا و فضا مرکز جاذبه بازیابی و آزمایش آب و هوا (گریس) ماموریت ، یک تیم از دانشمندان از دانشگاه تگزاس در آستین نشان داده است که قطب جنوب شرق ورقه یخ به صفحه اول حدود 90 درصد از جامد زمین که قبلا آب شیرین و پایدار در نظر گرفته ، ممکن است شروع به از دست دادن یخ.

. تیم گریس مورد استفاده قرار داده به منظور برآورد توده یخ قطب جنوب را بین سالهای 2002 و 2009 تغییر یافتهاست. نتایج خود را ، یدلایمخیرات نوامبر 22 در داده های علوم زمین مجله طبیعت منتشر شده است ، متوجه شدند که قطب جنوب شرق ورقه یخ از دست دادن جرم است ، عمدتا در مناطق ساحلی ، در نرخ  حدود 57 سال است.  یک میلیارد تن ، یا بیش از 2.2 است. 2006. از دست رفتن یخ وجود دارد ممکن است به عنوان یدلایمخیرات 2006 آغاز شده است. . مطالعه نیز موید نتایج قبلی که نشان می دهد غرب قطب جنوب می باشد از دست دادن حدود 132 gigatonnes یخ در سال است.

"در حالی که ما شاهد روند تسریع از دست رفتن یخ در قطب جنوب ، قطب جنوب شرق ما در نظر گرفته شده بود به تجاوز نشده باشد ، گفت :" نویسنده سرب و محقق ارشد علوم در مرکز Jianli چن از دانشگاه را فضایی برای تحقیقات. "." "اما اگر آن را از دست دادن جرم است ، تا اطلاعات ما نشان می دهد ، ممکن است نشان دهنده حالت قطب جنوب شرق تغییر کرده است. از آنجا که آن را از بزرگترین ورق بر روی زمین یخ ، یخ از دست دادن وجود دارد می تواند تأثیر زیادی در بالا آمدن سطح دریا در جهان را داشته باشند آینده است. " 

ناسا در آزمایشگاه پیشرانش جت ، پاسادنا ، کالیفرنیا ، توسعه ماهواره های دوقلو گریس.  . دانشگاه تگزاس در مرکز تحقیقات فضایی در آستین دارد گریس کلی مسئولیت مأموریت.  گریس در سال 2002 آغاز به کار کرد.


More information on Grace is online at http://www.csr.utexas.edu/grace/ and http://grace.jpl.nasa.gov/ . اطلاعات بیشتر در مورد گریس در آنلاین است http://www.csr.utexas.edu/grace/ و http://grace.jpl.nasa.gov/.

Bookmark and Share