تشییع پیكر آیت الله سید مرتضی نجومی با حضور اقشار مختلف مردم در كرمانشاه

تشییع پیكر آیت الله سید مرتضی نجومی در كرمانشاه

 

ابراز تاثر شركت كنندگان در مراسم تشییع پیكر آیت الله سید مرتضی نجومی در كرمانشاه

در حاشیه مراسم تشییع پیكر آیت الله سید مرتضی نجومی در كرمانشاه

تشییع پیكر آیت الله سید مرتضی نجومی در كرمانشاه

تشییع پیكر آیت الله سید مرتضی نجومی در كرمانشاه

تشییع پیكر آیت الله سید مرتضی نجومی در كرمانشاه

تشییع پیكر آیت الله سید مرتضی نجومی در كرمانشاه

تشییع پیكر آیت الله سید مرتضی نجومی در كرمانشاه

تشییع پیكر آیت الله سید مرتضی نجومی در كرمانشاه

تشییع پیكر آیت الله سید مرتضی نجومی در كرمانشاه

تشییع پیكر آیت الله سید مرتضی نجومی در كرمانشاه