ناصر ممدوح در مراسم تشییع پیکر نیکو خردمند از مقابل خانه سینما

تشییع پیکر نیکو خردمند از مقابل خانه سینما در تهران

داریوش اسدزاده در مراسم تشییع پیکر نیکو خردمند از مقابل خانه سینما

عزت اله رمضانی فر در مراسم تشییع پیکر نیکو خردمند از مقابل خانه سینما

تشییع پیکر نیکو خردمند از مقابل خانه سینما در تهران

حبیب اسماعیلی در تشییع پیکر نیکو خردمند از مقابل خانه سینما

تشییع پیکر نیکو خردمند از مقابل خانه سینما در تهران

سخنرانی داوود رشیدی در مراسم تشییع پیکر نیکو خردمند از مقابل خانه سینما در تهران

حسین عرفانی در مراسم تشییع پیکر نیکو خردمند از مقابل خانه سینما در تهران

پرویز بهرام در مراسم تشییع پیکر نیکو خردمند از مقابل خانه سینما در تهران

تشییع پیکر نیکو خردمند از مقابل خانه سینما در تهران

تشییع پیکر نیکو خردمند از مقابل خانه سینما در تهران