MP3 128

Man Az Jahani Degaram

Santor & Avaz

Tasnif Char Gah

Tar & Avaz

Pandam Ey Zahed Made

Tobe Ha Ra Beshkanim

Molaghat Ba Dozakhian

Nei & Avaz

Asirane Ghafas

OGG

Man Az Jahani Degaram

Santor & Avaz

Tasnif Char Gah

Tar & Avaz

Pandam Ey Zahed Made

Tobe Ha Ra Beshkanim

Molaghat Ba Dozakhian

Nei & Avaz

Asirane Ghafas