لبخند، موهبتی الهی
همه ی ما به لبخند نیاز داریم،لبخند موهبتی الهی است لبخند اشعه ی آفتاب است برای افسردگان برای غم، لبخندما گرانبها ترین هدیه است.لبخند خستگی ما را برطرف می کند ما را به آینده امیدوار می کند.خنده این دانش آموزان در کلاس زیبا ترین صحنه های کلاسم را به وجود می آورند و من با دیدن خندهای آنها وجودم لبریز از شادی می شود.شادی و لبخند بچه ها در کلاس و مدرسه"متن و عکس" :حجت الله عطایی/قم